Skip til hoved indholdet
    Hjem Kloakerede områder Hovedstrukturen

Hovedstrukturen

Fredensborg Forsyning ejer og driver over 650 km ledninger, hvoraf ca. 470 km er hovedledning, og resten er stikledninger fordelt på ca. 25.000 stik. Derudover har Forsyningen 186 pumpestationer, 49 regnvandsbassiner og 14 spildevandsbassiner. 

Det har siden 1960’erne været den gængse kloakeringsmetode at adskille regn- og spildevand, og fordi store dele af kommunen er udbygget i eller efter 1960’erne, er størstedelen af Fredensborg Kommune separatkloakeret. Mere nøjagtigt er omkring 87 % af kloaksystemet separate regn- og spildevandsledninger mens de resterende 13 % er fælleskloak.  

I Fredensborg Kommune er ca. 20 % af arealet kloakeret. Det svarer til de fire store byområder (Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg) samt flere af landbyerne. Det kloakerede areal er opdelt i 351 kloakoplande. Kloakoplandene er opdelt efter, hvortil regn- og spildevandet bliver ledt, samt hvilken kloakeringsform, der findes i området. Din kloakeringsform bestemmer din ret og pligt med hensyn til regn- og spildevandshåndtering. Du kan under ”Søg på adresse” se, hvilket kloakopland din ejendom ligger i. 

I kommunen har vi overordnet set tre typer kloakering, som i udgangspunktet er ejet af Fredensborg Forsyning, dog kan dit kloakopland af historiske årsager være privat ejet. Læs om kloakeringstyperne samt ret og pligt nedenfor. 

Hvis du bor i et separatkloakeret område, skal dit husspildevand løbe ét rør ud til Fredensborg Forsynings spildevandsstikledning, og dit tag- og overfladevand skal løbe i et andet rør ud til Fredensborg Forsynings regnvandsstikledning. 

I separatkloakerede områder bliver husspildevand ført til et renseanlæg, og tag- og overfladevand bliver ledt til et vandløb, en sø eller Øresund. Tag- og overfladevand renses nogle steder via olieudskiller eller et åbent regnvandsbassin inden udledning til recipient. Andre steder bliver tag- og overfladevand slet ikke renset inden udledning. Du kan på siden ”Søg på adresse” se hvilken recipient, dit kloakopland udleder til. 

Fredensborg Kommune vil i planperioden lave en oplysningskampagne ”Blå Fisk” for borgere og virksomheder i separatkloakerede områder for at undgå forurenende, miljøfremmede stoffer i vandløb, søer og Øresund. Olieudskillere og åbne regnvandsbassiner, fjerner nemlig langt fra alle stoffer i spildevandet. 

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, løber dit husspildevand og tag- og overfladevand i samme rør ud til Fredensborg Forsynings stikledning.

Du må gerne lave et separat system inde på din egen grund, og så samle de to ledninger i Fredensborg Forsynings stikledning. På denne måde er du forberedt, hvis Fredensborg Kommune ændrer kloakeringsformen i dit område til separatkloak.

I fælleskloakerede områder løber både husspildevand samt tag- og overfladevand til et renseanlæg. Der er undervejs i systemet etableret aflastningsbassiner, som sørger for, at det opblandede regn- og spildevand ved større regnhændelser løber ud i en sø eller vandløb i stedet for at stuve op på veje eller i kældre. Ved rigtig store regnskyl kan bassinerne kloakkerne ikke nå at lede vandet til bassinerne og vandløbene. Du kan i disse tilfælde opleve, at din kælder, dit hus eller vejene bliver oversvømmet med opblandet regn- og spildevand. Dette er når en regnhændelse overskrider Fredensborg Forsynings serviceniveau for kloakkerne

Hvis du bor i et spildevandskloakeret område, skal dit husspildevand ledes til Fredensborg Forsynings spildevandsstikledning i skel, og dit regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt indenfor din egen matrikel, f.eks. via nedsivning i faskine.

Håndtering af regnvand indenfor egen matrikel sker som oftest ved nedsivning via faskine eller regnbed, eller ved at lede regnvandet til et markdræn. Bemærk at håndtering af regnvand kræver en spildevandstilladelse fra Fredensborg Kommune til enten nedsivning eller udledning til recipient. 

De tre ovenfor beskrevede kloakeringstyper ejes og driftes som udgangspunkt af Fredensborg Forsyning udenfor private matrikler. Der er dog nogle oplande, som af historiske årsager er blevet etableret som privat ejede kloakker. De private kloakker er dels kloakker på private ejendomme (stikledninger) og dels kloakker, der betjener flere ejendomme, men som er ejet af et fællesskab af grundejere (fællesprivate kloakker). 

Drift og vedligehold af de private kloakker er lige så vigtig som det offentlige kloaksystem for, at det samlede spildevandssystem fungerer. Utætte eller fejlkoblede private kloakker kan medvirke til forurening af vandområder, og i mange tilfælde er det de private kloakker, der er årsag til rotteproblemer på grund af manglende vedligehold. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks