Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandområder Vandområdeplanens indsatser

Vandområdeplanens indsatser

Spildevandsbelastning er én af årsagerne til, at vandløbene ikke har en god økologisk tilstand. Udledning af spildevand til vandområder sker primært fra fælles renseanlæg, regnbetingede udløb samt fra ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Spildevandet tilfører vandområderne organisk stof, kvælstof og fosfor. 

Indsatserne i Fredensborg Kommune omfatter reducering af regnbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land. 

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof og næringssalte. Der er derfor fastsat øgede rensekrav for ukloakerede ejendomme i det åbne land. 

Ved indsatsens begyndelse, var der ca. 850 ejendomme, der ikke var tilsluttet forsyningsselskabets kloak. Heraf var der 340 ejendomme, der ikke levede op til rensekravene. 

Forbedret rensning kan enten ske ved kloakering og rensning på centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af spildevandet på den enkelte ejendom. Som følge af dette er en række af landsbyerne i kommunen blevet kloakeret. For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er blevet kloakeret, har kommunen stillet krav til grundejerne om forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig. Grundejerne har fået valget mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller at få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, der i så fald har etableret og fortsat driver renseforanstaltningen på ejendommen. 

I Vandområdedistrikt Sjælland er der i indsatsbekendtgørelsen og på Miljøministeriets digitale kort "MiljøGIS" angivet de vandløbsstrækninger, hvor der er behov for en indsats overfor regnbetingede udløb fra fælleskloakerede områder for at nå miljømålene.

I Fredensborg Kommune er der udpeget otte regnbetingede udløb: Seks udløb til Asminderødgrøften og to udløb til Usserød Å. Fredensborg Forsyning har i planperioden for Spildevandsplan 2011 – 2020 gennemført alle otte indsatser. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks