Udledning til recipient

Fredensborg Kommune sikrer, at udledninger af spildevand til vandløb, søer og havet, herunder tag- og overfladevand, sker uden gener for ejendomme tæt ved recipienten og for dyre- og plantelivet, dvs. at recipientens hydrauliske kapacitet respekteres, og at udledningen ikke hindrer opfyldelse af recipientens miljøkvalitetsmål. 

Udledningers indflydelse på recipientens fysiske og miljøkvalitetsmæssige tilstand vurderes og sikres gennem udledningstilladelser, som meddeles af Fredensborg Kommune. For nogle vandløb har kommunen på baggrund af robusthedsanalyser stillet konkrete vilkår for maksimale tilledninger til et vandløb. 

Du kan læse mere om Kommunens udledningstilladelser her