Skip til hoved indholdet
    Hjem Rammer Plangrundlag

Plangrundlag

Spildevandsplanen skal udarbejdes af kommunen. 

Planen må ikke stride mod statens vandområdeplaner og Natura 2000 planer samt gældende kommuneplan.

Følgende planer angiver rammerne for spildevandsplanen: 

Statens vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Vandområdeplanerne indeholder bl.a.oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Der udarbejdes en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Danmark. Gældende vandområdeplan for Fredensborg Kommune er "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland "

Du kan læse mere om de konkrete insatser i Fredensborg Kommune under fanen "Vandområder". 

Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU- og national lovgivning. Områderne består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 

I Fredensborg Kommune har vi et hjørne af Natura 2000 området 133 (Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov), som vi deler med Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner. 

Staten har udarbejdet Natura 2000-plan 2016-2021 for området, som er fulgt op med en kommunal handleplan for samme periode. Handleplanen beskriver, hvordan man kan sikre og forbedre vilkårene for arter og naturtyper, der er udpeget for Natura 2000-området fx stor vandsalamander og naturtypen rigkær. 

Der må ikke foretages foranstaltninger eller gives tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven, hvis tiltaget kan forringe udpegningsgrundlaget for et Natura 2000 område. Spildevandsplanen må således ikke lægge op til tiltag, der kan forringe naturtilstanden og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne. 

Hver kommune i landet skal efter planloven opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål samt retningslinjer og rammer for kommunens udvikling og arealanvendelse, såvel i byerne som i det åbne land. 

I kommuneplanen udlægges byudviklingsområder, som skal indarbejdes i spildevandsplanen. I Kommuneplanen er der udpeget områder, der er i risiko for oversvømmelser. Ved nye lokalplaner i disse områder, vil afværgeforanstaltninger blive vurderet og indarbejdet. 

Ved spildevandsplanens vedtagelse gælder Kommuneplan 2017 og Klimatilpasningsplan 2018, som begge revideres flere gange i løbet af planprioden

Drikkevandet til Fredensborg Kommunes borgere indvindes fra undergrunden i kommunen. Vandindvindingsstrukturen har betydning for spildevandsplanlægningen, idet udsivning af spildevand fra utætte kloakledninger samt nedsivning af spildevand og regnvand fra kloakanlæg kan forurene grundvandet.

Der har heldigvis ikke været indikationer af, at spildevand truer grundvandet. 

Ved spildevandsplanens vedtagelse gælder Vandforsyningsplan 2017. 

Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2021 ophæves den tidligere Spildevandsplan 2011-2020 med tilhørende tillæg. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks