Kommunen

Fredensborg Kommune er spildevandsmyndighed. Som myndighed er det kommunen, der håndhæver lovgivningens bestemmelser, både i forhold til Forsyningen og i forhold til borgerne og virksomhederne i kommunen. Det er således kommunen, der kan give spildevandstilladelser til afledning af husspildevand samt tag- og overfladevand. I det åbne land træffer kommunen afgørelser om tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg og om forbedret spildevandsrensning for ukloakerede ejendomme. 

Spildevandsplanen udgør for Kommunen det juridiske grundlag for: 

  • At meddele påbud om ændring af kloaksystemet, forbedret spildevandsrensning samt tilslutning til kloak 
  • At tillade hel eller delvis udtræden af kloakopland 
  • At byrådet kan ekspropriere ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger og servitutpålæggelser