Skip til hoved indholdet
    Hjem Rammer Grundejer

Grundejer

Alle ejendomme, som ligger indenfor spildevandsplanens kloakoplande, har pligt til at tilslutte sig Forsyningens kloakanlæg, når der er ført stik frem til skel. Disse ejendomme har således en ret til afledning af spildevand fra stueplan. 

Ejere af ejendomme i fælleskloakerede oplande, der planlægges separeret, har pligt til at gennemføre separeringen på egen grund indenfor den givne tidsfrist. 

Ejere af ejendomme beliggende i kloakoplande, som planlægges ændret, er orienteret om planerne inden vedtagelse. 

Ejendomme beliggende indenfor enten fælleskloakerede eller separatkloakerede oplande har tillige ret til at aflede en del af deres regnvand ved gravitation fra stueplan. Det er borgernes eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, og at sikre mod kælderoversvømmelser. 

Grundejere, der har ejendomme beliggende udenfor kloakopland, har pligt til at sørge for, at spildevandshåndteringen på ejendommen sker i henhold til de bestemmelser, der gælder for spildevandshåndtering i det åbne land. Såfremt ejendommene har en renseforanstaltning, der omfatter en bundfældningstank har ejendommene pligt til at deltage i kommunens tømningsordning. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks