Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Status på Spildevandsplanen 2011 - 2020

Status på Spildevandsplanen 2011 - 2020

I den gamle Spildevandsplan 2011 – 2020 blev der defineret ni større indsatser, som skulle udføres i planperioden.

Forsyningen gennemfører en afskæring af spildevandet fra den væsentligste del af Kokkedal til Nivå Renseanlæg.

Status: Forsyningen har igangsat arbejdet, og regner med at indsatsen er fuldt implementeret i første del af planperioden for Spildevandsplan 2021. 

Langerød Vænge Renseanlæg nedlægges af forsyningen i planperioden, og spildevandet afskæres til central rensning på Fredensborg Renseanlæg. 

Status: Indsatsen er udført i første halvdel af planperioden.

Regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt i det omfang det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt i både eksisterende og nye kloakoplande. Det betyder bl.a., at forsyningens kunder får mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for så vidt angår regnvand mod tilbagebetaling af op til 40 % af tilslutningsbidraget. 

Status: Fuldt implementeret. 25 borgere har i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2019 fået tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Ordningen har dog ikke den tiltænkte virkning, og en ændring af ordningen vil indgå som indsats i den nye planperiode. 

Kommunen fører tilsyn med tilkoblinger til forsyningens kloakanlæg, således at fejlkoblinger undgås. 

Status: Fuldt implementeret. Der føres kloaktilsyn med 200 – 250 byggesager om året. Indsatsen fortsættes i næste planperiode. 

Kommunen og forsyningsselskabet intensiverer opsporing af uvedkommende vand og eksisterende fejlkoblinger. Kommunen sikrer den fornødne sagsbehandling til afhjælpning af de konstaterede problemer. 

Status: Fejlkoblingsprojektet med opsporing af uvedkommende vand er afsluttet, og alle påbud er meddelt. Der følges løbende op på påbuddene. Der er stadig 127 åbne sager, som vil tage en årrække at afslutte. Indsatsen fortsætter i næste planperiode. 

Forsyningen øger stoftilbageholdelsen fra regnbetingede udløb, hvor det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af recipientkvalitetskravene, typisk ved etablering af nye bassinanlæg. Samtidigt gøres en indsats for renovering og fornyelse af eksisterende bassinanlæg. 

Status: Forsyningen har afsluttet alle 11 indsatser for regnbetingede udløb i kommunen. 

Kommunen gennemgår udledningstilladelser til eksisterende udløb. Hvis der mangler udledningstilladelse eller udledningerne ikke er miljømæssigt forsvarlige, udarbejdes der nye tilladelser. 

Status: Dette arbejde har vist sig administrativt tungt, og kunne ikke løses med de afsatte ressourcer. Der vil med den nye spildevandsplan blive fremlagt et nyt forslag til håndtering af de manglende udledningstilladelser. 

Forsyningen gennemfører kloakering af yderligere ca. 150 ejendomme (Hesselrød, Danstrup, Langstrup, en mindre del af Fredensborg Kongevej samt dele af Møllevangen, Sørupvej og Hillerødvejen). 

Status: Indsatsen er gennemført i første halvdel af planperioden. 

Kommunen meddeler påbud om forbedret rensning af spildevandet til ca. 250 ukloakerede ejendomme, der ikke lever op til de aktuelle rensekrav. 

Status: Alle påbud om forbedret spildevandsrensning er meddelt. Der følges løbende op på påbuddene. Der er stadig 17 åbne sager, som vil tage en årrække at afslutte. Myndighedsbehandlingen fortsætter i næste planperiode.

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks