Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Indsatser i planperioden

Indsatser i planperioden

Med afsæt i målsætningen om opfyldelse af vandplanernes indsatskrav og klimatilpasning af kloakkerne, vedtages der med Spildevandsplan 2021 disse konkrete indsatser for planperioden.

Læs mere her

Fredensborg Kommune har vedtaget, at de fælleskloakerede oplande i Humlebæk skal separatkloakeres. 
Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand adskilles i hver sin kloakledning.

Separatkloakeringen er den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre serviceniveauet for kloaksystemet i fremtiden. 


Fredensborg Forsyning afskærer spildevandet fra Kokkedal, som i dag bliver renset i Hørsholm Kommune på Usserød Renseanlæg. Der skal lægges en ny ledning fra Kokkedal til Nivå Renseanlæg til at håndtere spildevandet. Det vil nogle steder være nødvendigt at reservere areal til tracéet på privat jord. 

For at kunne modtage det ekstra spildevand fra Kokkedal, skal Nivå Renseanlæg udbygges. 

De to projekter er igangsat og forventes udført i første del af planperioden. 

Fredensborg Forsyning har et aflastningsbassin tilknyttet Karlebo Renseanlæg.

Når det regner meget, aflaster bassinet renseanlægget, så renseanlægget ikke modtager mere vand, end det kan håndtere.

Når det regner meget kraftigt, sker der overløb fra bassinet til Bassebækken. Fredensborg Forsyning vil i planperioden undersøge muligheden for at reducere antallet af overløb fra dette bassin til Bassebækken. 

Fredensborg Kommune har som en indsats i Spildevandsplan 2011 - 2020 gennemført en omfattende opsporing af fejlkoblinger. I perioden fra 2014 – 2016 er kloakkerne på knapt 3.100 ejendomme i separat- og spildevandskloakerede oplande undersøgt for fejlkoblinger, og der blev fundet fejl på omkring 10 % af ejendommene.

Alle ejendomme med fejlkoblinger har nu fået meddelt påbud, og Fredensborg Kommune vil i denne planperiode fortsætte myndighedsarbejdet og sørge for, at alle fejlkoblingerne bliver udbedret. 

Selvom fejlkoblingsprojektet med systematisk opsporing af fejlkoblinger afsluttes i planperioden, vil Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning fortsat samarbejde om opsporing, hvor der opstår mistanke om fejlkoblinger. 

Fredensborg Kommune har besluttet at føre tilsyn med nye tilslutninger i spildevands- og separatkloakerede områder for at undgå nye fejlkoblinger. 

Fredensborg Kommunes spildevandsafdeling screener byggesagerne for kloakprojekter, og kontakter grundejerne for at aftale et tilsyn.

Fredensborg Forsyning ejer de fleste udløb i kommunen. Selvom der er større fokus i dag på rensning og forsinkelse af regnvand inden udledning til en recipient, er mange af udløbene etableret, inden der var krav om udledningstilladeler, og udledningerne er derfor fuldt lovlige. 

Det er en omfattende og dyr proces at gennemgå samtlige udløb systematisk mhp. at etablere rensning og forsinkelse. I stedet vil Fredensborg Kommune meddele udledningstilladelser med krav til forsinkelse og rensning, når Fredensborg Forsyning udfører renovering eller klimatilpasning af kloaksystemet. 

Spildevand fra kolonihaver kan påvirke vandkvaliteten og grundvandet i kommunen, hvis det ikke bliver håndteret korrekt.

Fredensborg Kommune har ikke den nødvendige viden om kloakering i kommunens haveforeninger til at vurdere om afledningen af spildevand foregår forsvarligt. Kommunen vil derfor igangsætte undersøgelser af spildevandshåndteringen i haveforeningerne og følge op, hvis der er fare for vandkvaliteten og grundvandet i området. 

I størstedelen af kommunen løber regn- og spildevand i separate ledninger. I separatkloakerede områder løber husspildevand til et renseanlæg, mens tag- og overfladevand løber næsten urenset ud i vandløb, søer eller Øresund. 

Med kampagnen "Blå Fisk" vil Fredensborg Kommune sætte fokus på at undgå miljøfremmede stoffer i regnvandskloakken og forbedre forholdene for de "blå fisk" i kommunens vandløb, søer og i Øresund. 

Kloakkerne skal opgraderes, så der i fremtiden maksimalt kommer vand på terræn hvert 5. år i separatsystemer og hvert 10. år i fællessystemer.  Denne opgave kaldes klimatilpasning af kloaksystemet og gennemføres af Fredensborg Forsyning. 

Fredensborg Forsyning har på baggrund af klimatilpasnings- og renoveringsbehovet kunne fastlægge en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet de næste ti år. Udover klimatilpasnings- og renoveringsbehovet, er områderne prioriteret efter, hvor henne der sker byfornyelse.

Læs mere om klimatilpasning af kloakkerne her

Kirkelte afleder i dag spildevand til Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune. Fredensborg Forsyning afskærer i planperioden spildevandet fra Kirkelte og leder det til Karlebo Renseanlæg.

Karlebo Renseanlæg kan godt håndtere det ekstra spildevand, og den afskærende ledning kan umiddelbart lægges i vejarealet. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks