Skip til hoved indholdet
    Hjem Miljøvurdering og tillæg Miljøvurdering

Miljøvurdering

Spildevandsplan 2021-2032 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” (LBK nr. 973 af 25/06/2020)

Ikke teknisk resumé 

Miljøvurderingen viser, at Spildevandsplan 2021 overordnet set vil medføre positive miljøeffekter. Da planen både består af en række målsætninger samt projekter der endnu ikke er detailprojekterede, er miljøvurderingen udarbejdet på et overordnet niveau. Kvantificering af påvirkningerne kan først vurderes endeligt, når spildevandsplanens nye muligheder resulterer i mere detaljerede projekter med tilhørende ændringer i arealanvendelsen. 

De tiltag der sætter rammerne for anlægsarbejder dækker over opstart af separatkloakering i Humlebæk, udbygning af Nivå Renseanlæg samt afskæring af spildevandet fra Kokkedal, gennemførsel af klimatilpasning af kloakkerne og afskæring af spildevandet fra Kirkelte til Karlebo Renseanlæg. De mere administrativt orienterede tiltag, der kan medføre miljøpåvirkninger omhandler udbedring af fejlkoblinger, undersøgelser af spildevandshåndteringen i kolonihaver samt Grønholtåens sideløb som spildevandstekniske anlæg. 

Miljøvurderingen er efter en afgrænsning besluttet til at fokusere på følgende emner: 

Der vil lokalt være påvirkninger på befolkningen som følge af bygge- og anlægsarbejder. Dette kan påvirke adgangsforhold til beboelse og ejendomme og påvirke trafikafviklingen, hvilket kan komme til udtryk ved ændrede/forringede adgangsforhold, støj og visuelle gener i anlægsfasen. Generne forventes tidsbegrænset til den periode hvor anlægsarbejdet pågår.

Derudover forventes befolkningens sundhed hovedsageligt at påvirkes positivt gennem indsatser, der forhindrer menneskers kontakt med spildevand, hvilket kan ske ved forurenet badevand, eller når opblandet regn- og spildevand oversvømmer kældre/toiletter ved ekstreme regnhændelser.

Vandkvalitet, flora og fauna kan blive påvirket – både positivt og negativt – ved ændringer i rensekvalitet og udledte mængder af opblandet spildevand. 

Etableringen og udvidelsen af åbne regnvandsbassiner medfører en arealændring der i en periode kan udgøre en negativ påvirkning på naturen i området, f.eks. under anlægsarbejdet, men på længere sigt vil åbne regnvandsbassiner kunne udgøre et levested for natur og dyreliv, hvilket vil være positivt.

Miljøvurderingen indeholder også en vurdering af kommunens Natura 2000 områder, men der forventes ingen negative påvirkninger på disse områder af tiltagene i Spildevandsplan 2021. 

Der vil forekomme ændringer i arealanvendelsen i forbindelse med etablering af nødvendige anlæg. I forbindelse med de enkelte projekter vil det være nødvendigt at undersøge, om det er beliggende nær et § 3-område og hvordan det forventes at påvirke Natura 2000 eller beskyttede arter. 

Vandtilførsel til Usserød Å ændres i forbindelse med at det rensede spildevand fra Kokkedal afskæres fra Usserød Renseanlæg og føres via en ny ledning til Nivå Renseanlæg. Det drejer sig om 2 - 3,5 % af Usserød Ås totale vandføring der fjernes ved udledningspunktet, hvor den største procentdel udgøres om sommeren. Den ændrede vandtilførsel vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse på de fysiske og økologiske forhold i åen. 

Usserød Renseanlæg har problemer med overløb. Afskæringen af spildevandet fra Kokkedal vil derfor også blive en aflastning af Usserød Renseanlæg, hvilket kan resultere i færre overløb fra anlægget, og dermed en lavere næringsstoftilførsel til åen. 

En strækning af Grønholtåens sideløb optages som et spildevandsteknisk anlæg, hvilket giver mulighed for rørlægning af vandløbet. Fredensborg Forsyning oplyser dog, at de som udgangspunkt vil forsøge at drifte Grønholtåens sideløb som et åbent vandløb. 

I forbindelse med separatkloakeringen af fællessystemet vil den enkelte grundejer opleve det som en økonomisk byrde at skulle betale for separeringen på egen grund. Idet der ikke er et akut behov for handling, vil der være god tid til en gennemtænkt plan for, hvordan denne separering udføres uden, at det vil få for store konsekvenser for den enkelte grundejer, samt for Fredensborg Forsyning. 

Kloakseparering vil berøre 1189 matrikler i Humlebæk, heraf 24 kommunale matrikler og 93 vejmatrikler.

Der vil i forbindelse med den løbende overvågning af natur- og vandområderne også ske en overvågning af de projekter, der iværksættes efter vedtagelse af Spildevandsplan 2021. Dette sker f.eks. gennem miljøscreeninger af de konkrete projekter, hvilket sikrer, at eventuelle negative miljøpåvirkninger identificeres og tages hånd om tidligt i processen. De miljømæssige påvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingen, vurderes dog ikke at være så væsentlige, at der er behov for særskilt overvågning, som supplement til det tilsyn, der i dag finder sted. I forbindelse med vurdering af de senere tillæg, kan der opstå behov for overvågning. Dette kan være i forhold til, om de konkrete tiltag har den forventede effekt og i forhold til afprøvning af nye metoder. 

I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er Spildevandsplan 2021 blevet holdt op mod 0-alternativet, repræsenteret som det alternativ hvor Spildevandsplan 2021 ikke vedtages. Der er mange fordele ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2021. I øvrigt vil der ved 0-alternativet forventes med tiden at opstå flere problematikker, blandt andet vedrørende overholdelse af serviceniveau for spildevand til terræn.

Både af hensyn til ovenstående, og i kraft af Fredensborg Kommunes forpligtelse til jf. Miljøbeskyttelsesloven at udarbejde en spildevandsplan, må Spildevandsplan 2021 ses som det naturlige alternativ. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks