Medfinansieringsprojekter

Spildevandsforsyningsselskaber har indtil 2020 haft mulighed for at medfinansiere udgifter til håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med kommunale og private projekter. Selvom Medfinansieringsbekendtgørelsen er aflyst, er det et krav, at eksisterende og planlagte medfinansieringsprojekter angives i spildevandsplanen. 

Fredensborg Forsyning har i 2014-2015, i henhold til daværende medfinansieringsbekendtgørelse* medfinansieret og etableret projektet ”Oversvømmelsesområde Kratbjerg”. 

Projektet er et projekt i vandløb i landzone, jf. bekendtgørelsens § 3, og formålet er at forsinke overfladevandet inden udledning til Asminderødgrøften. 

*BEK Nr. 89 af 30/01/2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.