Skip til hoved indholdet
  Hjem Administrationsgrundlag Spildevandstilladelser

Spildevandstilladelser

I Danmark må der ikke tilføres forurenende stoffer til vores vandløb, søer, havet, grundvandet osv. Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Derfor skal spildevandet som hovedregel renses, inden det udledes. Spildevand opdeles i tre typer: 

 • Processpildevand stammer fra virksomhedsproduktion og fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer 
 • Sanitært spildevand stammer fra køkken, gulvafløv, håndvaske og toiletter 
 • Tag- og overfladevand stammer fra tage og befæstede arealer 

Spildevandstilladelser er et samlet begreb for de tilladelser, der meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nærmere beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsen. 

En byggetilladelse giver ikke automatisk en spildevandstilladelse, og du er selv ansvarlig for at søge om spildevandstilladelse via Byg og Miljø. 

Tilslutning til Fredensborg Forsynings kloakker (fælles-, spildevands- og regnvandskloakker)

 

Virksomheder 

Virksomheder skal søge om tilslutningstilladelse i følgende tilfælde:

 • Ved nyetablering af en virksomhed, hvor der enten produceres processpildevand, eller hvor mængden af tag- og overfladevand samt sanitært spildevand ikke kan sammenlignes med et en- eller tofamilieshus. 
 • Ved udvidelser eller ændringer i produktionen eller indretningen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af spildevand. 
 • Hvis virksomheden ikke har en spildevandstilladelse, men afleder processpildevand, eller hvor mængden af tag- og overfladevand samt sanitært spildevand ikke kan sammenlignes med et en- eller tofamilieshus. 

Hvis din virksomhed afleder processpildevand til kloak, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Processpildevand kan komme fra produktionen, fra rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer osv. 

Byggemodning 

Ved byggemodninger skal der tidligt i processen tages kontakt til Fredensborg Kommune mhp. at afklare håndtering af tag- og overfladevand samt husspildevand. 

 

En- og tofamilieshuse 

Der meddeles ikke tilslutningstilladelser til en- og tofamilieshuse, når spildevandet har et indhold svarende til hvad der almindeligt vis findes i tag- og overfladevand samt husspildevand. 

Meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens §13 og Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 3. 

 Udledning direkte til recipient

 

Spildevand ledes hovedsageligt ud i naturen via renseanlæg, overløb fra fælleskloakerede områder, udledninger af separat regnvand, særskilte industrielle udledninger fra f.eks. virksomheder og ejendomme uden for kloakerede områder. 

Hvis du skal udlede spildevand direkte til en recipient, dvs. et vandløb, en sø eller Øresund, skal du have en udledningstilladelse fra Fredensborg Kommune.  

Ved at stille vilkår i en udledningstilladelse sikrer Fredensborg Kommune, at miljømålene for recipienten stadig kan opnås, og at der ikke ledes mere vand til recipienten, end den kan håndtere - både mht. mængder og stofindhold.  

Meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 og 2. 

Nedsivning af tag-, og overfladevand, husspildevand samt processpildevand

 

 

Der skal gives tilladelse fra Fredensborg Kommune til nedsivning af regnvand fra tage og andre befæstede arealer, inden anlægsarbejdet igangsættes. 

For at beskytte jorden og grundvandet, og for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til gener, stiller Fredensborg Kommune en række krav til nedsivningsanlægget. 

 

Dimensionering af anlægget 

Du skal anvende Spildevandskomiteens LAR dimensioneringsregneark. Standardparametrene som du skal indsætte i de gule felter i regnearket er: 

 • Kommune: Fredensborg 
 • Gentagelsesperiode: 5 år
 • Sikkerhedsfaktor: 1,36 
 • Det reducerede areal 
 • Jordens hydrauliske ledningsevne 

Afstandskrav 

Følgende afstandskrav skal som udgangspunkt overholdes. 

 • 5 meter fra beboelse og bygninger med kælder 
 • 2 meter fra andre bygninger (garager og udhuse) 
 • 2 meter fra skel 
 • 25 meter fra vandløb og søer 
 • Mindst 25 meter fra vandboringer  

Grundvandspejling 

Afstanden til grundvandet skal være minimum 1 meter fra bunden af nedsivningsanlægget i januar - marts måned. Grundvandsstanden kan variere op til 1,5 meter i løbet af året afhængig af temperatur og nedbør. 

Meddeles efter Spildevandsbekendtgørelsens § 36 og Miljøbeskyttelseslovens §19 stk. 1. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks