Hvad må grundejer selv?

Alt arbejde med afløbssystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre. 

Dog er der en undtagelse, der siger, at grundejer gerne selv må udføre faskiner med tilhørende ledninger til nedsivning af uforurenet tagvand fra beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller fra landbrugsejendommes driftsbygninger. 

Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven. 

Afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer skal stadig udføres af en autoriseret kloakmester. 

Regnvand fra mindre tagarealer kan opsamles i regnvandsbeholdere og bruges til f.eks. havevanding. Det kræver ikke en særlig tilladelse, og man må selv udføre arbejdet. Dog skal afkoblingen fra Fredensborg Forsynings kloak foretages af en autoriseret kloakmester. 

Det er ikke tilladt at montere en privat rottespærre i Fredensborg Forsynings kloak, da der kan være en risiko for driftsproblemer. En rottespærre skal i stedet sættes i den private del af kloaksystemet, som du selv ejer.