Arealreservation

For at gennemføre tiltagene i spildevandsplanen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt, at anlæg må krydse private ejendomme. Det kan være anlæg af ledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, udledning af overfladevand til vandløb og lignende. 

I disse tilfælde vil Fredensborg Forsyning som udgangspunkt forsøge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Lykkes dette ikke, har Byrådet med vedtagelsen af denne spildevandsplan erklæret sig villig til at gennemføre ekspropriationer i forhold til de projekter, der er angivet nedenfor og i evt. tillæg.  

Ejendommene, som i løbet af planperioden kan forvente at skulle afgive areal eller få pålagt servitut, er anført nedenfor under hvert projekt. 

Baggrund: Kloaksystemet i opland F72 opfylder på nuværende tidspunkt ikke Fredensborg Forsynings serviceniveau. Oplandet planlægges derfor klimatilpasset i begyndelsen af planperioden. 

Status: I dag afledes tag- og overfladevand via separate regnvandsledninger til et bassin (BASFB72), der ligger i et ubebygget areal, men i byzone umiddelbart SØ for Ravnsbjerggårdsvej. Fra bassinet udledes spildevandet til Grønholt Å. 

Plan: Kloaksystemet i FB72 klimatilpasses ved at lægge en ny ledning til BASFB72. Den nye ledning er markeret med blå på figuren nedenfor. 

Den større ledning vil medføre, at der ved store regnhændelser vil afledes mere vand til bassinet end i dag, hvorfor udbredelsen af bassinet i perioder vil være større, end det er i dag. På billederne nedenfor ses udbredelsen i dag (blå) og udbredensen ved en 5-årshændelse i 2120 (rød). 

Berørte matrikler:

  • 10a, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
  • 10de, Asminderød by, Asminderød (kommunalt areal)
  • 5b, Båstrup By, Asminderød (privat areal) 

Baggrund: Kloaksystemet i opland KO42 opfylder på nuværende tidspunkt ikke Fredensborg Forsynings ser